officialfacebookicongray officialtwittericongray

Skakel ons by 011 391 1343

Ons Gemeenteraad

Kruin se Gemeenteraad:

1.  Algemeen

 1. Die Gemeenteraad aan wie die opsig oor, die regering van en die tug in die gemeente toevertrou is, is 'n luisterende vergadering wat God se wil vir die gemeente op alle terreine moet soek en daarvolgens rigting moet gee aan die gemeente se werksaamhede.
 2. Die Gemeenteraad is verteenwoordigend van die verskillende bedieninge van die gemeente.

2.  Die mandaat van die Gemeenteraad

 1. Die Gemeenteraad lei die gemeente aan die hand van die gemeentevisie.
 2. Die Gemeenteraad is die Regspersoon van die gemeente.
 3. Die Gemeenteraad neem finale aanspreeklikheid vir alle personeelaangeleenthede
 4. Die Gemeenteraad neem finale aanspreeklikheid vir finansiële aangeleenthede
 5. Die Gemeenteraad hanteer kerkordelike aangeleenthede volgens die taak van die Gemeenteraad en soos aangedui in KO art 26 -28 (Algemene Sinode) en Bepalinge van die Hoëveld Sinode.

3.  Die taak van die Gemeenteraad

a.  Visie en kernwaardes

Die Gemeenteraad:

 1. Bepaal die visie, in oorleg met die bedieninge en die gemeente;
 2. Oefen leierskap uit ten opsigte van die kommunikasie en uitvoer van die visie;
 3. Sorg dat die visie lewend bly en die gemeente se bedieninge in diens staan van die visie;
 4. Is verantwoordelik vir die strategiese beplanningsproses van die gemeente;
 5. Bepaal wat op 'n bepaalde tydstip die sleutel prestasie areas ten opsigte van die visie en kernwaardes is;
 6. Moniteer vordering t.o.v die realisering van die visie;
 7. Hou, saam met die bedieninge, toesig oor die gemeente; en
 8. Sorg dat die gemeente volgens sy kernwaardes funksioneer.

b.  Regsaanspreeklikheid

 1. Die Gemeenteraad is die Regspersoon van die gemeente

c.  Personeel

Die Gemeenteraad:

 1. Neem verantwoordelikheid vir die beroeping van leraars;
 2. Het inspraak in die taakomskrywings van leraars;
 3. Neem verantwoordelikheid vir die proses van aanwysing van 'n leierleraar;
 4. Het die reg om een of meer afgevaardigdes te benoem op alle ad hoc spanne wat aanstellings in die gemeente maak;
 5. Verantwoordelik vir alle aanstellings;
 6. Neem finale aanspreeklikheid vir alle tug en dissiplinêre personeel aangeleenthede;
 7. Het die reg om een of meer afgevaardigdes te benoem op alle ad hoc spanne wat dissiplinêre aangeleenthede hanteer;
 8. Het die finale besluit oor afdankings; en
 9. Bevestig dat alle personeel finaal aanspreeklik is teenoor die Gemeenteraad

d.  Finansies

Die Gemeenteraad:

 1. Kommunikeer die gemeente se visie en sleutel prestasie areas (hoëvlak prioriteite en algemene riglyne) vir 'n bepaalde tydperk aan die Bedieninge, Leraarspan en Finansiële Kommissie met die oog op die opstel en bestuur van die begroting;
 2. Keur die finale begroting goed; en
 3. Moniteer die finansiële posisie van die gemeente aan die hand van verslae van die Finansiële Kommissie.
 4. Finale goedkeuring van vorm-15

e.  Risikobeheer

Die Gemeenteraad bepaal die Gemeente se risiko-aptyt, terwyl die Risikokomitee die risikobestuursplan ontwikkel, implementeer en beoordeel. Die Gemeenteraad keur die plan goed en verseker die volgende:

 1. Dat die risikobestuursplan formeel gedokumenteer is;
 2. Dat die effektiwiteit van die risikobestuursplan deurlopend beoordeel word;
 3. Dat die implementering en nakoming van die risikobestuursplan gekontroleer word; en
 4. Dat risiko’s binne die toelaatbare vlakke bestuur word.

f.  Samestelling van die Gemeenteraad

 

Noemnaam Van Portefeulje
Schalk Basson Leraar: Kinder en Gesinsbediening
Roelof Burger Primarius Ouderling: Tiener- en Gesinsbediening
Francois Conradie Sekundus Ouderling: Uitreikbediening
Stephné Conradie Primarius Ouderling Ondersteuningsbediening: Vrouebediening
Engelize De Lange Primarius Ouderling: Volwasse Gesinsbediening
Yolandi Du Plessis Sekundus Ouderling: Tiener- en Gesinsbediening
Alta Engelbrecht Sekundus Ouderling: Kinder- en Gesinsbediening
Faan Fourie Voorsitter Gemeenteraad en Primarius Ouderling Ondersteuningsbediening: Rentmeesterbediening
Susan Grobler Sekundus Ouderling Ondersteuningsbediening: Vrouebediening
Francois Haasbroek Primarius Ouderling: Kinder- en Gesinsbediening
Eddie Kelbrick Primarius Diaken: Tiener- en Gesinsbediening
Heinrich Koen Primarius Ouderling Tiener- en Gesinsbediening
Danie Malan Leraar
Angelique Marais Skriba
Neels Marais Leraar: Tiener- en Gesinsbediening
Ritha Marais Primarius Diaken: Kinder- en Gesinsbediening
Reinet Maree Sekundus Ouderling: Volwasse Gesinsbediening
John McNeill Sekundus Ouderling: Kinder- en Gesinsbediening
Gerrie Minnaar Sekundus Ouderling Kinder- en Gesinsbediening
Ben Pienaar Sekundus Ouderling Ondersteuningsbediening:  Diensverhoudinge Kommissie
Jannie Steenekamp Primarius Ouderling Ondersteuningsbediening: Diensverhoudinge Kommissie
Gert Reynolds PrimariusOuderling Ondersteuningsbediening: Gemeentebestuurder
Frits Sliep Primarius Ouderling Tiener- en Gesinsbediening
Francois Van Niekerk Primarius Ouderling: Kinder- en Gesinsbediening
Charles Viljoen Primarius Ouderling Ondersteuningsbediening:  Finansiële Kommissie
Alta Visser Primarius Ouderling: Tiener- en Gesinsbediening
Jakkie Visser Sekundus Ouderling: Volwasse Gesinsbediening

Kommentaar